Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

Python/glibc/locale woes

./vusb-analyzer linux-storage-read.log.gz
Warning: psyco not found, install it for a nice speed boost.
Loaded decoder module 'Storage'
Loaded decoder module 'Bluetooth'
Loaded decoder module 'Cypress'
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 525, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/media/part1/Benchmarks/vmware/vusb-analyzer-1.0/VUsbTools/Log.py", line 497, in run
self.parser.parse(line)
File "/media/part1/Benchmarks/vmware/vusb-analyzer-1.0/VUsbTools/Log.py", line 184, in parse
UsbIOParser.parse(self, l[1][:-1], self.parseRelativeTime(line),
File "/media/part1/Benchmarks/vmware/vusb-analyzer-1.0/VUsbTools/Log.py", line 191, in parseRelativeTime
t = self.parseTime(line)
File "/media/part1/Benchmarks/vmware/vusb-analyzer-1.0/VUsbTools/Log.py", line 208, in parseTime
parsed = time.strptime(stamp, "%b %d %H:%M:%S")
File "/usr/lib/python2.6/_strptime.py", line 454, in _strptime_time
return _strptime(data_string, format)[0]
File "/usr/lib/python2.6/_strptime.py", line 325, in _strptime
(data_string, format))
ValueError: time data 'Jan 12 00:12:25' does not match format '%b %d %H:%M:%S'


wtf? και αμέσως μετά η επιφοίτηση:

LANG=C ./vusb-analyzer linux-storage-read.log.gz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου